Điều khoản dịch vụ

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập trang web tại NQT Comics, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này, tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn sẽ bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này.

2. Sửa đổi điều khoản sử dụng trang web

NQT Comics có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng này cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này.

3. Luật quản lý

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Kyoto Manga sẽ được điều chỉnh bởi luật của BQ mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật.

4. Quyền riêng tư của bạn

Vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi.