DMCA - Digital Millennium Copyright Act

Yêu cầu gỡ xuống theo DMCA

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu. Người dùng của chúng tôi cũng làm như vậy. Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (DMCA) đã thiết lập một quy trình để giải quyết các khiếu nại về vi phạm bản quyền. Nếu bạn sở hữu bản quyền hoặc có quyền thay mặt chủ sở hữu bản quyền và muốn báo cáo khiếu nại rằng bên thứ ba đang vi phạm tài liệu đó, vui lòng gửi báo cáo DMCA trên trang Liên hệ của chúng tôi và chúng tôi sẽ xử lý hành động thích hợp

Yêu cầu đối với Báo cáo DMCA

  • Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đang bị vi phạm.
  • Mô tả về tài liệu bạn cho là vi phạm và bạn muốn xóa hoặc quyền truy cập mà bạn muốn vô hiệu hóa và URL hoặc vị trí khác của tài liệu đó.
  • Tên, chức danh (nếu là đại lý), địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.
  • Một tuyên bố rằng bạn đồng ý với thẩm quyền: "Tôi thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu có bản quyền mà tôi đang khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, người đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép (ví dụ: sử dụng hợp pháp)"
  • Một tuyên bố rằng bạn không khai man: "Thông tin trong thông báo này là chính xác và, dưới hình phạt khai man, tôi là chủ sở hữu, hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu, bản quyền hoặc quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm".
  • Chữ ký điện tử hoặc vật lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu.

Yêu cầu gỡ xuống DMCA của bạn phải được gửi tới email: [email protected]. Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu DMCA của bạn và thực hiện các hành động thích hợp, bao gồm cả việc xóa nội dung khỏi trang web.