comic-banner
manga-thumbnail
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước
Người theo dõi: 0
0.0/3(0 voted)
Vote Now
Đánh giá của bạn với truyện Bách Luyện Thành Thần!
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Nội dung:

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))

Danh sách chương

Nguồn:
Chapter 1190 01/06/2024
Chapter 1189 01/06/2024
Chapter 1188 23/05/2024
Chapter 1187 18/05/2024
Chapter 1186 16/05/2024
Chapter 1185 18/05/2024
Chapter 1184 18/05/2024
Chapter 1183 18/05/2024
Chapter 1182 18/05/2024
Chapter 1181 18/05/2024
Chapter 1180 18/05/2024
Chapter 1179 18/05/2024
Chapter 1178 18/05/2024
Chapter 1177 18/05/2024
Chapter 1176 18/05/2024
Chapter 1175 19/05/2024
Chapter 1174 19/05/2024
Chapter 1173 19/05/2024
Chapter 1172 19/05/2024
Chapter 1171 19/05/2024
Chapter 1170 19/05/2024
Chapter 1169 19/05/2024
Chapter 1168 19/05/2024
Chapter 1167 19/05/2024
Chapter 1166 19/05/2024
Chapter 1164 19/05/2024
Chapter 1163 19/05/2024
Chapter 1162 19/05/2024
Chapter 1161 19/05/2024
Chapter 1160 19/05/2024
Chapter 1159 19/05/2024
Chapter 1158 19/05/2024
Chapter 1157 19/05/2024
Chapter 1156 19/05/2024
Chapter 1155 19/05/2024
Chapter 1154 19/05/2024
Chapter 1153 19/05/2024
Chapter 1152 19/05/2024
Chapter 1151 19/05/2024
Chapter 1150 19/05/2024
Chapter 1149 19/05/2024
Chapter 1148 19/05/2024
Chapter 1147 19/05/2024
Chapter 1146 19/05/2024
Chapter 1145 19/05/2024
Chapter 1144 19/05/2024
Chapter 1143 19/05/2024
Chapter 1142 19/05/2024
Chapter 1141 19/05/2024
Chapter 1140 19/05/2024
Chapter 1139 19/05/2024
Chapter 1138 19/05/2024
Chapter 1137 19/05/2024
Chapter 1136 19/05/2024
Chapter 1135 19/05/2024
Chapter 1134 19/05/2024
Chapter 1133 19/05/2024
Chapter 1132 19/05/2024
Chapter 1131 19/05/2024
Chapter 1130 19/05/2024
Chapter 1129 19/05/2024
Chapter 1128 19/05/2024
Chapter 1127 19/05/2024
Chapter 1126 19/05/2024
Chapter 1125 19/05/2024
Chapter 1124 19/05/2024
Chapter 1123 19/05/2024
Chapter 1122 19/05/2024
Chapter 1121 19/05/2024
Chapter 1120 19/05/2024
Chapter 1119 19/05/2024
Chapter 1118 19/05/2024
Chapter 1117 19/05/2024
Chapter 1116 19/05/2024
Chapter 1115 19/05/2024
Chapter 1114 19/05/2024
Chapter 1113 19/05/2024
Chapter 1112 19/05/2024
Chapter 1111 19/05/2024
Chapter 1110 19/05/2024
Chapter 1109 19/05/2024
Chapter 1108 19/05/2024
Chapter 1107 19/05/2024
Chapter 1106 19/05/2024
Chapter 1105 19/05/2024
Chapter 1104 19/05/2024
Chapter 1103 19/05/2024
Chapter 1102 19/05/2024
Chapter 1101 19/05/2024
Chapter 1100 19/05/2024
Chapter 1099 19/05/2024
Chapter 1098 19/05/2024
Chapter 1097 19/05/2024
Chapter 1096 19/05/2024
Chapter 1095 19/05/2024
Chapter 1094 19/05/2024
Chapter 1093 19/05/2024
Chapter 1092 19/05/2024
Chapter 1091 19/05/2024
Chapter 1090 19/05/2024
Chapter 1089 19/05/2024
Chapter 1088 19/05/2024
Chapter 1087 19/05/2024
Chapter 1086 19/05/2024
Chapter 1085 19/05/2024
Chapter 1084 19/05/2024
Chapter 1083 19/05/2024
Chapter 1082 19/05/2024
Chapter 1081 19/05/2024
Chapter 1080 19/05/2024
Chapter 1079 19/05/2024
Chapter 1078 19/05/2024
Chapter 1077 19/05/2024
Chapter 1076 19/05/2024
Chapter 1075 19/05/2024
Chapter 1074 19/05/2024
Chapter 1072 19/05/2024
Chapter 1071 19/05/2024
Chapter 1070 19/05/2024
Chapter 1069 19/05/2024
Chapter 1068 19/05/2024
Chapter 1067 19/05/2024
Chapter 1066 19/05/2024
Chapter 1065 19/05/2024
Chapter 1064 19/05/2024
Chapter 1063 19/05/2024
Chapter 1062 19/05/2024
Chapter 1061 19/05/2024
Chapter 1060 19/05/2024
Chapter 1059 19/05/2024
Chapter 1058 19/05/2024
Chapter 1057 19/05/2024
Chapter 1056 19/05/2024
Chapter 1055 19/05/2024
Chapter 1054 19/05/2024
Chapter 1053 19/05/2024
Chapter 1052 19/05/2024
Chapter 1051 19/05/2024
Chapter 1050 19/05/2024
Chapter 1049 19/05/2024
Chapter 1048 19/05/2024
Chapter 1047 19/05/2024
Chapter 1046 19/05/2024
Chapter 1045 19/05/2024
Chapter 1044 19/05/2024
Chapter 1043 19/05/2024
Chapter 1042 19/05/2024
Chapter 1041 19/05/2024
Chapter 1040 19/05/2024
Chapter 1039 19/05/2024
Chapter 1038 19/05/2024
Chapter 1037 19/05/2024
Chapter 1036 19/05/2024
Chapter 1035 19/05/2024
Chapter 1034 19/05/2024
Chapter 1033 19/05/2024
Chapter 1032 19/05/2024
Chapter 1031 19/05/2024
Chapter 1030 19/05/2024
Chapter 1029 19/05/2024
Chapter 1028 19/05/2024
Chapter 1027 19/05/2024
Chapter 1026 19/05/2024
Chapter 1025 19/05/2024
Chapter 1024 19/05/2024
Chapter 1023 19/05/2024
Chapter 1022 19/05/2024
Chapter 1021 19/05/2024
Chapter 1020 19/05/2024
Chapter 1019 19/05/2024
Chapter 1018 19/05/2024
Chapter 1017 19/05/2024
Chapter 1016 19/05/2024
Chapter 1015 19/05/2024
Chapter 1014 19/05/2024
Chapter 1013 19/05/2024
Chapter 1012 19/05/2024
Chapter 1011 19/05/2024
Chapter 1010 19/05/2024
Chapter 1009 19/05/2024
Chapter 1008 19/05/2024
Chapter 1007 19/05/2024
Chapter 1006 19/05/2024
Chapter 1005 19/05/2024
Chapter 1004 19/05/2024
Chapter 1003 19/05/2024
Chapter 1002 19/05/2024
Chapter 1001 19/05/2024
Chapter 1000 19/05/2024
Chapter 999 19/05/2024
Chapter 998 19/05/2024
Chapter 997 19/05/2024
Chapter 996 19/05/2024
Chapter 995 19/05/2024
Chapter 994 19/05/2024
Chapter 993 19/05/2024
Chapter 992 19/05/2024
Chapter 991 19/05/2024
Chapter 990 19/05/2024
Chapter 989 19/05/2024
Chapter 988 19/05/2024
Chapter 987 19/05/2024
Chapter 986 19/05/2024
Chapter 985 19/05/2024
Chapter 984 19/05/2024
Chapter 983 19/05/2024
Chapter 982 19/05/2024
Chapter 981 19/05/2024
Chapter 980 19/05/2024
Chapter 979 19/05/2024
Chapter 978 19/05/2024
Chapter 977 19/05/2024
Chapter 976 19/05/2024
Chapter 975 19/05/2024
Chapter 974 19/05/2024
Chapter 973 19/05/2024
Chapter 972 19/05/2024
Chapter 971 19/05/2024
Chapter 970 19/05/2024
Chapter 969 19/05/2024
Chapter 968 19/05/2024
Chapter 967 19/05/2024
Chapter 966 19/05/2024
Chapter 965 19/05/2024
Chapter 964 19/05/2024
Chapter 963 19/05/2024
Chapter 962 19/05/2024
Chapter 961 19/05/2024
Chapter 960 19/05/2024
Chapter 959 19/05/2024
Chapter 958 19/05/2024
Chapter 957 19/05/2024
Chapter 956 19/05/2024
Chapter 955 19/05/2024
Chapter 954 19/05/2024
Chapter 953 19/05/2024
Chapter 952 19/05/2024
Chapter 951 19/05/2024
Chapter 950 19/05/2024
Chapter 949 19/05/2024
Chapter 948 19/05/2024
Chapter 947 19/05/2024
Chapter 946 19/05/2024
Chapter 945 19/05/2024
Chapter 944 19/05/2024
Chapter 943 19/05/2024
Chapter 942 19/05/2024
Chapter 941 19/05/2024
Chapter 940 19/05/2024
Chapter 939 19/05/2024
Chapter 938 19/05/2024
Chapter 937 19/05/2024
Chapter 936 19/05/2024
Chapter 935 19/05/2024
Chapter 934 19/05/2024
Chapter 933 19/05/2024
Chapter 932 19/05/2024
Chapter 931 19/05/2024
Chapter 930 19/05/2024
Chapter 929 19/05/2024
Chapter 928 19/05/2024
Chapter 927 19/05/2024
Chapter 926 19/05/2024
Chapter 925 19/05/2024
Chapter 924 19/05/2024
Chapter 923 19/05/2024
Chapter 922 19/05/2024
Chapter 921 19/05/2024
Chapter 920 19/05/2024
Chapter 919 19/05/2024
Chapter 918 19/05/2024
Chapter 917 19/05/2024
Chapter 916 19/05/2024
Chapter 915 19/05/2024
Chapter 914 19/05/2024
Chapter 913 19/05/2024
Chapter 912 19/05/2024
Chapter 911 19/05/2024
Chapter 910 19/05/2024
Chapter 909 19/05/2024
Chapter 908 19/05/2024
Chapter 907 19/05/2024
Chapter 906 19/05/2024
Chapter 905 19/05/2024
Chapter 904 19/05/2024
Chapter 903 19/05/2024
Chapter 902 19/05/2024
Chapter 901 19/05/2024
Chapter 900 19/05/2024
Chapter 899 19/05/2024
Chapter 898 19/05/2024
Chapter 897 19/05/2024
Chapter 896 19/05/2024
Chapter 895 19/05/2024
Chapter 894 19/05/2024
Chapter 893 19/05/2024
Chapter 892 19/05/2024
Chapter 891 19/05/2024
Chapter 890 19/05/2024
Chapter 889 19/05/2024
Chapter 888 19/05/2024
Chapter 887 19/05/2024
Chapter 886 19/05/2024
Chapter 885 19/05/2024
Chapter 884 19/05/2024
Chapter 883 19/05/2024
Chapter 882 19/05/2024
Chapter 881 19/05/2024
Chapter 880 19/05/2024
Chapter 879 19/05/2024
Chapter 878 19/05/2024
Chapter 877 19/05/2024
Chapter 876 19/05/2024
Chapter 875 19/05/2024
Chapter 874 19/05/2024
Chapter 873 19/05/2024
Chapter 872 19/05/2024
Chapter 871 19/05/2024
Chapter 870 19/05/2024
Chapter 869 19/05/2024
Chapter 868 19/05/2024
Chapter 867 19/05/2024
Chapter 866 19/05/2024
Chapter 865 19/05/2024
Chapter 864 19/05/2024
Chapter 863 19/05/2024
Chapter 862 19/05/2024
Chapter 861 19/05/2024
Chapter 860 19/05/2024
Chapter 859 19/05/2024
Chapter 858 19/05/2024
Chapter 857 19/05/2024
Chapter 856 19/05/2024
Chapter 855 19/05/2024
Chapter 854 19/05/2024
Chapter 853 19/05/2024
Chapter 852 19/05/2024
Chapter 851 19/05/2024
Chapter 850 19/05/2024
Chapter 849 19/05/2024
Chapter 848 19/05/2024
Chapter 847 19/05/2024
Chapter 846 19/05/2024
Chapter 845 19/05/2024
Chapter 844 19/05/2024
Chapter 843 19/05/2024
Chapter 842 19/05/2024
Chapter 841 19/05/2024
Chapter 840 19/05/2024
Chapter 839 19/05/2024
Chapter 838 19/05/2024
Chapter 837 19/05/2024
Chapter 836 19/05/2024
Chapter 835 19/05/2024
Chapter 834 19/05/2024
Chapter 833 19/05/2024
Chapter 832 19/05/2024
Chapter 831 19/05/2024
Chapter 830 19/05/2024
Chapter 829 19/05/2024
Chapter 828 19/05/2024